دفتر مرکزی و نمایشگاه:

تهران، منطقه صنعتی جاجرود، یاس دوم غربی 02136695700

کارخانه:

یزد _ شهرک صنعتی زارچ – بلوار قائم _ خیابان تلاش _ نبش فرعی2   03535271000