قالیشویی را به طور کلی نمی توان شغلی پردرامد یا کم درامد تعریف کرد.
به عنوان مثالی قابل درک، یک سوپر مارکت را در نظر بگیرید که در یک واحد کوچک تقریبا همان اقلامی را می فروشد که یک هایپرمارکت بسیار بزرگ میفروشد، سود هر واحد فروش محصولاتشان هم تقریبا برابر است اما تفاوت در یک چیز است و آن تعداد ضرب شده در هر واحد سود است.
اینطور استنباط میشود که درآمد یک‌ قالیشویی با تعداد فرشی که در آن زمان مشخص میشوید رابطه مستقیم‌ دارد.
اجرت شستشوی هر فرش را در شهر خود سوال کنید و از بابت شستشوی آن عددی برای قیمت یک پاکت پودر دستی شستشو کم کنید.
مابقی هزینه ها عددی تقریبا ثابت است مانند هزینه اجاره ملک، هزینه حقوق، هزینه برق و هزینه های جاری دیگر.
واضح است که هر چه تعداد شستشوی فرش بیشتر باشه هزینه های جاری بر تعداد بیشتری تقسیم و سرشکن شده و در نهایت هزینه شستشوی هر قالی کمتر سود حاصل از دریافت اجرت بیشتر میشود.
از طرف دیگر عددی که همین حاشیه سود در آن ضرب شود، هرچقدر بزرگتر باشد سود کل یک قالیشویی بزرگتر میشود.